mydrilate | میدریلات قطره چشمی ۱٪

سیکلوپنتولات برای تعیین عیوب انکساری و در برخی روش ها مانند افتالموسکوپی، برای گشاد کردن مردمک کاربرد دارد.

طول مدت اثر این دارو 24 ساعت است و از طریق ادرار دفع می شود.

درقبل و یا بعد از عمل و درمان یوئوتیت استفاده می شود

از این دارو به عنوان یکی از روش های تشخیصی، قبل و یا بعد از عمل و درمان یوئوتیت استفاده می شود. سیکلوپنتولات برای تعیین عیوب انکساری و در برخی روش ها مانند افتالموسکوپی، برای گشاد کردن مردمک کاربرد دارد. سیکلوپنتولات یک ترکیب پاراسمپاتیک به معنی مهار کننده سیستم پاراسمپاتیک، آنتی کولیزژیک است و صرفا برای اهداف گشاد کردن مردمک چشم یا فلج عضلات مژگانی چشم به کار میرود. میدریلات با مهار گیرنده های موسکارینی باعث گشاد شدن مردمک چشم شده و از تطابق اجسام در دید نزدیک چشم جلوگیری می کند. طول مدت اثر این دارو 24 ساعت است و از طریق ادرار دفع می شود.


موارد مصرف سیکلوپنتولات:


-گشادکردن مردمک چشم , اعمال انکساری چشم
مقدار مصرف سیکلوپنتولات
-میدریاز / سیکلوپلژی 
-1 تا 2 قطره از محلول 1% را در چشم چکانیده شود. در صورت نیاز پس از 5 دقیقه قطره دوم لازم است که ریخته شود.