محلول خوراکی اینتلکتا | intelecta

چربی سوزی

بهبود عملکرد مغز

بهبود عملکرد ورزشی

کارنیتین اسید آمینه ای است که تقریبا در تمام سلول های بدن وجود دارد . ال-کارنیتین شکل استاندارد و فعال کارنیتیتن است که در بدن، غذا ها و بیشتر مکمل ها یافت می شود. کارنیتین نقش مهمی در تولید انرژی دارد. این ترکیب اسید های چرب را به داخل میتوکندری سلول منتقل می کند تا برای تولید انرژی سوزانده شوند.علاوه بر این، کارنیتین ترکیبات سمی تولید شده در میتوکندری را از آن خارج کرده تا از تجمع و عوارض آن ها جلوگیری کند.به دلیل عملکرد مهم کارنیتین، این ترکیب در بافت هایی مانند عضلات اسکلتی و قلب ذخیره می شود.