Calcium Dobesilate | Doxytrex | کلسیم دوبسیلات | دوکسی ترکس

كاهش شكنندگی مويرگ ها

کاهش نفوذپذیری رگ های خونی

بهبود گردش خون در عروق

دوکسی ترکس (کلسیوم دوبیسیلات) یک محافظ عروق است که تصور می شود موجب کاهش نفوذ پذیری رگ های خونی می گردد و در انواع اختلالات گردش خونی محیطی از جمله رتینوپاتی دیابتی به کار می رود. نام ژنریک این دارو کلسیم دوبسیلات است که به صورت کپسول 500 میلی گرمی تولید و به بازار ارائه شده است.
در مواردی همچون: رتینوپاتی دیابتی، نارسایی مزمن وریدی، فلبوستاز (تاخیر جریان خون سیاهرگی)، خیز (اِدم) عروقی و سندروم پست – ترومبوتیک توصیه می شود که از دوکسی ترکس استفاده شود. بهتر است که این دارو را همراه با وعده های غذایی مصرف کنید.