مکمل وارداتیArezton

Artrozen

مواد تشکیل دهنده:

 1. گلوکزامین: یــک ترکیــب طبیعــی موجــود در غضــروف اســت.(بخصوص در مایــع اطــراف مفاصــل). گلوکزامیـن سـاختمان طبیعـی بـرای رشـد، ترمیـم و نگهـداری غضـروف فراهـم میکنـد و بـه حفـظ و جـذب آب توسـط غضروفهـا و همچنیـن پیشـگیری از جتزیـه آنهـا نیـز کمـک می کنــد. گلوکزامین در کاهش درد، بهبود حرکت و انعطاف پذیری مفاصل نیز موثر است.

 2. کندروئیتین: یک ماده طبیعی موجود در بدن انسان و یک جزء اصلی از غضروف است که در ساخت بافت همبند در سراسر بدن از جمله مفاصل مشارکت می کند. از آنجایی که در جذب و حفظ آب دخیل است در انعطافپذیری و بهبود حرکات مفاصل نیز موثر است .

 3. متیل سولفونیل متان: بطـور طبیعـی در بـدن وجـود دارد و بـه عنـوان منبـع گوگـرد بـرای سـاخت بافـت همبنـد در نظــر گرفتــه مــی شــود. گوگــرد چهارمیــن مــاده معدنــی فــراوان در بــدن می باشــد کــه در غلظت هــای بــالا در مفاصــل وجــود دارد و در تولیــد کندروئیتیــن ســولفات و گلوکزامیــن مشــارکت می کنــد. ایــن ترکیــب آلــی حــاوی گوگــرد، بــه بهبــود سیســتم ایمنــی و کاهــش التهــاب نیــز کمــک می کنــد.

 4. هیالورونیک اسید: در اســتخوانها، بافــت همبنــد، مفاصــل، تاندونهــا و غضروفهــای سراســر بــدن وجــود دارد. از آجناییکــه هیالورونیــک اســید باعــث مقاومــت اســتخوانها در برابــر ســاییدگی میشــود، بــرای کاهــش عالئــم مرتبــط بـا بیماریهـای مفاصــل مفیــد اسـت. همچنیـن هیالورونیـک اسـید در بخـش مهـم دیگـری از مفاصـل بـه نـام غشـاء سـینوویال نیـز وجـود دارد. ایـن غشـاء یـک پوشـش بیـن دو اسـتخوان در محـل مفصـل تشـکیل می دهـد و مایـع سـینوویال ترشـح می کنـد. مایـع سـینوویال یـک مایـع چسـبناک اسـت کـه بـه االستیسـیتی مفاصـل و حتویـل مـواد مغـذی بـه غضروف هـا کمـک می کنـد.

 5. کالژن دریایی: یـک پروتئیـن سـاختاری پیچیـده اسـت کـه بـه حفـظ قـدرت و انعطـاف پذیـری پوسـت، رباطهــا، مفاصــل، اســتخوانها، عضــات و تاندونهــا کمــک مــی کنــد. حتقیقــات گذشـته ثابـت کردهانـد کـه پپتیدهـای کالژن بدسـت آمـده از پوسـت ماهـی بـا افزایـش تراکـم اسـتخوانها، اثـر مثبتـی بـر روی سـلامت اسـتخوان ها دارنـد، همچنیـن ایـن ترکیـب دارای فعالیــت ضدالتهابــی در بیمــاری اســتئوآرتریت (آرتــروز) نیــز می باشــد. کالژن ماهی، کالژن نوع دو است که فراوانترین نوع کالژن در بدن انسان است.

 6. سیلیکون: بــرای تشــکیل کالژن و کلسیفیکاســیون اســتخوانها ضــروری اســت. ســیلیکا بــه پیشــگیری از پوکــی اســتخوان، ترمیــم شکســتگی اســتخوان، حفــظ یکپارچگــی بافــت همبنــد و ایجــاد غضــروف بــرای مفاصــل قویتــر کمــک مــی کنــد.

 7. کوئرستین: رادیکالهـای آزاد عوامـل اصلـی ایجـاد التهـاب و فرآیندهـای ختریبـی هسـتند کـه نقـش مهمـی را در اسـتئو آرتریـت (آرتـروز) بـازی می کننـد. کوئرسـتین نوعـی آنتـی اکسـیدان فالونوئیـد اسـت کـه در غـذای هـای گیاهـی از جملـه سـبزیجات، گوجـه فرنگـی و کلـم بروکلـی یافـت می شـود. کوئرسـتین بـه عنـوان یکـی از فراوانتریـن آنتـی اکسـیدانها در رژیـم غذایـی نقـش مهمـی در مبـارزه بـا رادیکالهـای آزاد، عـوارض پیـری و التهـاب دارد.

Arezton

کاتالوگ محصول Artrozen

مزایا:

 • بهبود درد.

 • افزايش انعطاف پذيری مفاصل.

 • بازسازی غضروف.

 • افزایش تحرک فیزیکی بیمار.

تداخلات:

 • ممکــن اســت بــا جــذب داروهــای ضــدانعقـاد خوراکـی تداخـل داشـته باشـد .

عوارض جانبی:

 • اکنــون عــوارض جانبــی خاصــی گــزارش نشــده اســت. ممکـن اسـت عـوارض گوارشـی خفیـف مشـاهده شـود.

احتیاطات:

 • در افرادی کــه بــه فراورده هــای حاصـل از سـخت پوسـتان حساسـیت دارنــد بــا احتیــاط مصــرف شــود.