این دارو به صورت محلول تزریقی در ویال های ۲۵ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر عرضه می شود

عملکرد کبدی و جریان خون کبد، آنژیو گرافی چشمی و تعیین بازده قلبی استفاده می شود

تصویر برداری هایی که نیاز به سنجش نوسانات اشباع اکسیژن دارد، مورد استفاده قرار می گیرد

Indocyanine green | Verdye | وردای

ایندوسیانین گرین یک داروی رنگی تشخیصی می باشد. از آن برای مطالعات عملکرد کبدی و جریان خون کبد، آنژیو گرافی چشمی و تعیین بازده قلبی استفاده می شود. این دارو به صورت تزریقی مصرف می گردد.
‎این دارو به صورت محلول تزریقی در ویال های ۲۵ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر عرضه می شود.
‎ایندوسیانین یک رنگ تری کربوسیانینی است که در موارد تشخیصی و تحقیقاتی در تصویر برداری هایی که نیاز به سنجش نوسانات اشباع اکسیژن دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، تا منحنی شناساگر رقت را ثبت و از آن برای این گونه آزمایش ها استفاده کرد.

ایندوسیانین گرین یک داروی رنگی تشخیصی می باشد. از آن برای مطالعات عملکرد کبدی و جریان خون کبد، آنژیو گرافی چشمی و تعیین بازده قلبی استفاده می شود. 

این دارو به صورت محلول تزریقی در ویال های ۲۵ میلی گرم در ۱۰ میلی لیتر عرضه می شود.

تداخلات:

تداخل دارویی ویژه‌ای برای این دارو ذکر نشده است. همیشه در مصرف داروهای متعدد با پزشک خود مشورت کنید و جانب احتیاط را رعایت فرمایید.

منع مصرف:


‎در صورت حساسیت به ید از این دارو استفاده نکنید.


‎احتیاط:


‎سابقه ی واکنش های آنافیلاکسی


مصرف در کودکان:


‎ایمنی و اثر بخشی مصرف این دارو در اطفال هنوز اثبات نشده است.

سایر محصولات