Calcium edetate | Calcium Edetate sodium | کلسیم ادتات

تداخل غذایی برای این دارو تا به حال دیده نشده است.

جذب دارو از طریق تزریق به خوبی انجام می گیرد

درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات

کلسیم ادتات در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و همچنین در آنسافالوپاتی ناشی از ان استفاده می گردد.
این دارو با جایگزین کردن فلزات سنگین مانند مانند سرب ، به سهولت به جای کلسیم موجود در این دارو کمپلکس پایداری را تشکیل می دهد که از طریق ادرار دفع می گردد .
جذب دارو از طریق تزریق به خوبی انجام می گیرد. نیمه عمر دفع دارو حدود 60-20 دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می شود. تداخل غذایی برای این دارو تا به حال دیده نشده است.