تولیدی

گیاهی

وارداتی

PHOSPHATE SANDOZ |فسفات ساندوز

PHOSPHATE SANDOZ:نام محصول
PHOSPHATE SODIUM:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Effervescent tablet:شکل دارویی

Effervescent Vitamin C 500 | ویتامین ث ۵۰۰ جوشان

Effervescent Vitamin C 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

S-Omeperasin40 | Esomeperasol | اس-امپراسین ۴۰

S-Omeprasin40:نام محصول
Esomeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Omeperasin 20 | اومپراسین ۲۰

Omeprasin20:نام محصول
Omeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Effervescent Calcium 500 | کلسیم ۵۰۰ جوشان

Effervescent Calcium 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

Marduk | Benzoyl peroxide (مردوک)

Marduk:نام محصول
Benzoyl peroxide:نام ژنریک
ANTI-ACNE AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Topical gel:شکل دارویی

CELGINASE | L-Asparaginase | سلژیناز

Celginase:نام محصول
L-Asparaginase:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

Contrathion:نام محصول
Pralidoxime Methylsulfate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

gutron | Midodrine | گوترون

Gutron:نام محصول
Midodrine:نام ژنریک
CARDIAC STIMULANTS:دسته محصول
Takeda:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

mydrilate | میدریلات قطره چشمی ۱٪

Mydrilate:نام محصول
Cyclopentolate:نام ژنریک
ANTICHOLINERGIC AGENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Eye Drop:شکل دارویی

PHOSPHATE SANDOZ |فسفات ساندوز

PHOSPHATE SANDOZ:نام محصول
PHOSPHATE SODIUM:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Effervescent tablet:شکل دارویی

Effervescent Vitamin C 500 | ویتامین ث ۵۰۰ جوشان

Effervescent Vitamin C 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

S-Omeperasin40 | Esomeperasol | اس-امپراسین ۴۰

S-Omeprasin40:نام محصول
Esomeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Omeperasin 20 | اومپراسین ۲۰

Omeprasin20:نام محصول
Omeprazole:نام ژنریک
GASTROINTESTINAL:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Capsule:شکل دارویی

Effervescent Calcium 500 | کلسیم ۵۰۰ جوشان

Effervescent Calcium 500:نام محصول
Supplement:دسته محصول
Iran:کشور سازنده
Effervescent Tablet:شکل دارویی

Marduk | Benzoyl peroxide (مردوک)

Marduk:نام محصول
Benzoyl peroxide:نام ژنریک
ANTI-ACNE AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Topical gel:شکل دارویی

CELGINASE | L-Asparaginase | سلژیناز

Celginase:نام محصول
L-Asparaginase:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

Contrathion:نام محصول
Pralidoxime Methylsulfate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

gutron | Midodrine | گوترون

Gutron:نام محصول
Midodrine:نام ژنریک
CARDIAC STIMULANTS:دسته محصول
Takeda:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

mydrilate | میدریلات قطره چشمی ۱٪

Mydrilate:نام محصول
Cyclopentolate:نام ژنریک
ANTICHOLINERGIC AGENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Eye Drop:شکل دارویی

PHOSPHATE SANDOZ |فسفات ساندوز

PHOSPHATE SANDOZ:نام محصول
PHOSPHATE SODIUM:نام ژنریک
MINERAL SUPPLEMENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Effervescent tablet:شکل دارویی

Marduk | Benzoyl peroxide (مردوک)

Marduk:نام محصول
Benzoyl peroxide:نام ژنریک
ANTI-ACNE AGENTS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Topical gel:شکل دارویی

CELGINASE | L-Asparaginase | سلژیناز

Celginase:نام محصول
L-Asparaginase:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

CONTRATHION | Pralidoxime methylsulfate | کنتراتیون

Contrathion:نام محصول
Pralidoxime Methylsulfate:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Vial:شکل دارویی

gutron | Midodrine | گوترون

Gutron:نام محصول
Midodrine:نام ژنریک
CARDIAC STIMULANTS:دسته محصول
Takeda:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

mydrilate | میدریلات قطره چشمی ۱٪

Mydrilate:نام محصول
Cyclopentolate:نام ژنریک
ANTICHOLINERGIC AGENTS:دسته محصول
England:کشور سازنده
Eye Drop:شکل دارویی

Bucelon | Busulfan | بوسلن

Bucelon:نام محصول
Busulfan:نام ژنریک
ANTINEOPLASTIC AGENTS:دسته محصول
India:کشور سازنده
Injection:شکل دارویی

Nitrolingual | اسپری زیر زبانی نیتروگلیسرین | نیترولینگوال

Nitrolingual:نام محصول
Nitroglycerin:نام ژنریک
VASODILATORS:دسته محصول
Germany:کشور سازنده
Sublingual Spray:شکل دارویی

Succimer | Succicaptal | سوکسیکپتال درمان مسموميت با سرب، آرسنيك و جيوه (سوکسیمر)

Succicaptal:نام محصول
Succimer:نام ژنریک
ANTIDOTES:دسته محصول
France:کشور سازنده
Tablet:شکل دارویی

Formoterol | Formoterol Generis | فورموترول ژنریس

Formoterol Generis:نام محصول
Formoterole:نام ژنریک
ADRENERGICS, INHALANTS:دسته محصول
Portugal:کشور سازنده
Inhalation Capsule:شکل دارویی