پایین آوردن فشار خون

کمک به بهبود نارسایی حاد بطن چپ

کمک به بهبود انفارکتوس حاد میوکارد

Nitronal aqueous / Nitroglycerin (نیترونال)

نیترونال ® ایکئوسNitronal aqueous نیتروگلیسرین یک میلی گرم در میلی لیتر

موارد مصرف:

  • آنژین صدری ناپایدار ,unstable و وازواسپاستیک
  • انفارکتوس حاد میوکارد
  • نارسایی حاد بطن چپ
  • پایین آوردن فشار خون
  • افزایش شدید فشار خون با دکامپنسیشن (ناتوانی جبران) قلبی
  • اسپاسم های کرونری ناشی از کانتر
  • افزایش تحمل ایسکمی طی PTCA

آنژین صدری ناپایدار ,unstable و وازواسپاستیک
انفارکتوس حاد میوکارد
نارسایی حاد بطن چپ
پایین آوردن فشار خون
افزایش شدید فشار خون با دکامپنسیشن (ناتوانی جبران) قلبی
اسپاسم های کرونری ناشی از کانتر
افزایش تحمل ایسکمی طی PTCA

انفوزیون وریدی نیتروگلیسیرین باید در محیط بیمارستان و تحت کنترل مداوم قلبی عروقی صورت گیرد.

Nitronal aqueous را می توان بصورت غیر رفیق با استفاده از وسایل مناسب یا رقیق شده (مانند با محلول سالین فیزیولوژیکی ، گلوکز ۵ درصد) انفوزیون کرد. هنگام استفاده از دارو در ترکیب با سایر محلول های تزریقی، اطلاعات کارخانه سازنده در مورد محلول مربوطه، شامل سازگاری، منع مصرف، عوارض جانبی و سایر تداخل های دارویی مدنظر قرار گیرد.

Nitronal aqueous به صورت آمپول های ۵ میلی لیتر، ۱۰ میلی لیتر و ۲۵ میلی لیتر برای ۳ سال پایدار است (در ظرف بسته).

Nitronal aqueous به صورت ویال های ۵۰ میلی لیتر، برای ۲ سال پایدار است (در ظرف بسته)

Nitronal aqueous نباید پس از تاریخ انقضاء مصرف شود.

Nitronal aqueous را نباید در دمای بیشتر از ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری نمود.

سایر محصولات