پایین آوردن فشار خون

کمک به بهبود نارسایی حاد بطن چپ

کمک به بهبود انفارکتوس حاد میوکارد

Nitronal aqueous / Nitroglycerin (نیترونال)

نیترونال ® ایکئوسNitronal aqueous نیتروگلیسرین یک میلی گرم در میلی لیتر

موارد مصرف:

آنژین صدری ناپایدار ,unstable و وازواسپاستیک

انفارکتوس حاد میوکارد

نارسایی حاد بطن چپ

پایین آوردن فشار خون

افزایش شدید فشار خون با دکامپنسیشن (ناتوانی جبران) قلبی

اسپاسم های کرونری ناشی از کانتر

افزایش تحمل ایسکمی طی PTCA

سایر محصولات