متابولیسم این دارو کبدی است و به ترکیبات غیر فعال تبدیل می شود

دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کم کرده ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را آسان می کند

بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

Dobutamine | Miozac | میوزاک

دوبوتامین به صورت تزریقی است که به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک استفاده می شود. همچنین برای پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون نیز در برخی موارد مصرف می شود.

مکانیسم اثر دوبوتامین:


دبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است. این دارو با تحریک مستقیم گیرنده های بتا- یک قلب، قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضربه ای آن را بالا برده و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کم کرده ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را آسان می کند. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.


فارماکوکینتیک دوبوتامین:


متابولیسم این دارو کبدی است و به ترکیبات غیر فعال تبدیل می شود. نیمه عمر دارو تقریباً 2 دقیقه است و اثر آن پس از 2-1 دقیقه شروع می شود. اگر سرعت انفوزیون آهسته باشد، زمان شروع اثر ممکن است تا 10 دقیقه افزایش یابد. طول اثر دارو کمتر از 5 دقیقه و دفع آن عمدتاً از طریق کلیه ها و به صورت متابولیت است.

-انفوزیون دوبوتامین همزمان با هپارین و هیدرکورتیزون، سفازولین، سفالوتین و پنی سیلین از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود.
-دوبوتامین با محلول های قلیایی مانند بی کربنات سدیم، ناسازگاری دارد.
-تغییر رنگ محلول به رنگ صورتی به علت اکسیداسیون جزئی است. با وجود این، اگر دارو در طول مدت توصیه شده مصرف شود، از قدرت آن کاسته نمی شود.

دوبوتامین به صورت تزریقی است که به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک استفاده می شود. همچنین برای پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون نیز در برخی موارد مصرف می شود.

بیماران مبتلا به تنگیس ایدیوپاتیک هیپرتروفیک زیرآئورتی نبایدبه هیچ عنوان از این دارو استفاده نمایند.


عوارض جانبی دوبوتامین:


برخی از عوارض دوبوتامبن عبارتند از:
قلبی عروقی: افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون سیستولی، انقباضات زودرس بطنی، آنژین صدری، درد قفسه سینه، تپش قلب
سیستم اعصاب مرکزی: سردرد
گوارشی: تهوع
تنفسی: تنگی نفس
سایر عوارض (درصد نامشخص):
قلبی عروقی: افت فشارخون، اکتوپی بطنی
غدد درون ریز و متابولیسم: کاهش پتاسیم سرم.


هشدار ها دوبوتامین:


1- این دارو در صورت وجود کمی حجم خون یا سکته قلبی باید با احتیاط مصرف شود.
2- سرعت انفوزیون و مدت زمان نیاز برای درمان به پاسخ بیمار وابسته است. تعیین این پاسخ با سرعت ضربان قلب، جریان ادرار و در صورت امکان، وجود فعالیت نابجای قلبی، فشار خون، اندازه گیری فشار وریدی مرکزی یا فشار گوه ای و برون ده قلب مشخص می شود.
3- کاهش شدید فشار خون باعث پیچیده شدن شوک کاردیوژنیک می شود.

سایر محصولات