همکاری با 29 شرکت که 27 نفر از آن ها در اروپا، یکی هند و دیگری کره ای، همچنین بسیاری از

شرکت های دیگر و عمده فروشان در سراسر جهان وجود دارد که ما برای

محصولات مبتنی بر کمبود مقابله می کنیم.