همکاری با 29 شرکت که 27 نفر از آن ها در اروپا، یکی هند و دیگری کره ای، همچنین بسیاری از شرکت های دیگر و عمده فروشان در سراسر جهان وجود دارد که ما برای محصولات مبتنی بر کمبود مقابله می کنیم.

سینا پیشگام دارو نوین
همکاران سینا پیشگام