فرم عوارض دارویی

ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR)   درخواست شما با موفقیت ارسال شدفرم بیمار1- مشخصات بیمار: وزن:سن:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:—–باردارجنسیت:مونثمذکرآدرس:2- نوع عارضه دارویی مشاهده شده و اقدامات درمانی انجام شده:4- عارضه چه مدت ادامه یافته است؟3- تاریخ شروع عارضه دارویی:5- سابقه هر نوع عارضه دارویی در گذشته برای بیمار:6- سابقه بیمار: (آلرژی، بیماری…

فرم همکاری

نیروهای مورد نیاز: 1- مدیر مالی 2- مدیر مارکتینگ 3- نیرو خدماتی Form is successfully submitted. Thank you!فرم همکارینام خانوادگی*نام*محل تولد*تاریخ تولد*کد ملی*وضعیت تاهل*مجردمتاهلجنسیت*زنمردوضعیت نظام وظیفه*انجام شدهانجام نشدهمعاف از خدمتعدم شمول خدمت (بانوان)ایمیل*شماره همراه*شماره ثابت*آدرس*تمایل همکاری با واحد:*اداریتحقیق و توسعهتولیدرگولاتوریصادراتفروشمارکتینگمالینماینده علمیوارداتITR & Dنحوه همکاری با شرکت*تمام وقتنیمه وقتپروژه ایآخرین تحصیلات آخرین مدرک تحصیلی*نام دانشگاه*سال اخذ…