دانوروبیسین | DAUNEON

دانوروبیسین | سینا پیشگام دارو
نام محصولDAUNEON
نام ژنریکDAUNORUBICIN (AS HYDROCHLORIDE) INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 20 mg
دسته محصولکشور سازندهIndia<
شکل داروییInjection

نیپرس | NITROPRUSSIDE SODIUM INJECTION

نینپرس | سینا پیشگام دارو نوین
نام محصولNITROPRUSSIDE
نام ژنریکNITROPRUSSIDE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
دسته محصولکشور سازندهIndia<
شکل داروییInjection

بیوکوریل | BIOCORYL

بیوکوریل | سینا پیشگام دارو نوین
نام محصولBIOCORYL
نام ژنریکPROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10MILLILITER
دسته محصولکشور سازندهSpain<
شکل داروییInjection

ریفادین| rifadin

ریفادین | سینا پیشگام دارو نوین
نام محصولRifadin
نام ژنریکRIFAMPICIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 600 mg
دسته محصولکشور سازندهFrance<
شکل داروییInjection