کپسول آناگریلاید | ANAGRELIDE AOP

در مصرف هم زمان با آسپرین باید احتیاط شود

ساخت کشور انگلستان

بیماری های قلبی-عروقی با احتیاط مصرف شود

عوارض جانبی

در بیماری های قلبی-عروقی با احتیاط مصرف شود.

۲-به  دلیل احتمال بروز خونریزی، در مصرف هم زمان با آسپرین باید احتیاط شود

۳-شمارش کامل سلول های خونی هنگام استفاده این دارو ضرورت دارد.

نکات قابل توصیه 

از مصرف هم زمان این دارو با مهار کننده های فسفودی استراز مانند میلرینون خودداری شود.