وارداتواردات داروهای فوریتی

واردات داروهای فوریتی

داروهای فوریتی به داروهایی گفته می شود که با توجه به کمبود آن دارو در جامعه و نیاز مبرم بیماران به آن دارو، پس از درخواست وزرات بهداشت وارد کشور می شود.

در این مرحله، مجوز ورود فقط به داروهای ساخت اروپای غربی، آمریکا و کانادا داده میشود که پس از ارائه گواهی مصرف آن دارو در کشور تولیدکننده و فاکتور فروش به وزارت بهداشت ایران و نهایتا تایید این سازمان، واردات آن انجام می شود.

واردات داروهای فوریتی