نیپرس | NITROPRUSSIDE SODIUM INJECTION

نارسایی احتقانی قلب

کاهش خونریزی در عمل جراحی

کاهش سریع فشار قلب

نيتروپروسايد در درمان نارسايی احتقانی قلب، كاهش فوری فشار خون در بيماران مبتلا به بحران پر فشاری خون و كاهش خونريزی در ناحيه تحت عمل جراحی مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

اطلاعاتی در مورد تداخل های دارویی نیتروپروساید ۵۰ میلیگرم ویال ثبت نشده است.

عوارض جانبی 

۱- در صورت وجود نارسایی شديد كليه، آنسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی كبد، كمبود ويتامين B۱۲، دوبيني، آتروفي بينايي و موروثي Leber و بي كفايتي شريان كرونر و عروق مغزي با احتياط فراوان مصرف شود.

۲- اندازه گیري فشار خون و غلظت سيانيد پلاسما در طول مصرف اين دارو ضروري است.

۳- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از ۷۲ ساعت تجاوز كند.

۴- مصرف دارو بايد طي ۳۰-۱۰ دقيقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشي فشار خون جلوگيري شود.

۵- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت هاي اطراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است موجب تحريك بافت شود.

۶- اگر مصرف نيتروپروسايد به ميزان mg/kg/min۰۱/۰ به مدت ۱۰ دقيقه فشار خون را به ميزان كافي كاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصيه می شود.

نکات قابل توصیه 

– این دارو بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي با استفاده از پمپ انفوزيون مصرف شود,

– براي تهيه محلول نيتروپروسايد، محتوي يك ويال ۵۰ میلی گرم را بايد در محلول دكستروز ۵% حل نموده و سپس آن را با ۲۵۰-۱۰ میلی لیتر محلول دكستروز ۵% براي دستيابي به غلظت مطلوب رقيق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوي محلول دارو بايد به وسيله كاغذ آلومينيومي يا ساير مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود.۳- از اضافه كردن هر گونه ماده ديگر به محلول تزريقي نيتروپروسايد بايد خودداری شود.