کاهش سریع فشار قلب

نارسایی احتقانی قلب

کاهش خونریزی در عمل جراحی

نیپرس |NITROPRUSSIDE SODIUM INJECTION

نيتروپروسايد در درمان نارسايی احتقانی قلب، كاهش فوری فشار خون در بيماران مبتلا به بحران پر فشاری خون و كاهش خونريزی در ناحيه تحت عمل جراحی مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

اطلاعاتی در مورد تداخل های دارویی نیتروپروساید ۵۰ میلیگرم ویال ثبت نشده است.

عوارض جانبی 

۱- در صورت وجود نارسایی شديد كليه، آنسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشار داخل جمجمه می شوند، نارسایی كبد، كمبود ويتامين B۱۲، دوبيني، آتروفي بينايي و موروثي Leber و بي كفايتي شريان كرونر و عروق مغزي با احتياط فراوان مصرف شود.

۲- اندازه گیري فشار خون و غلظت سيانيد پلاسما در طول مصرف اين دارو ضروري است.

۳- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از ۷۲ ساعت تجاوز كند.

۴- مصرف دارو بايد طي ۳۰-۱۰ دقيقه قطع شود تا از بروز افزایش واجهشي فشار خون جلوگيري شود.

۵- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت هاي اطراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است موجب تحريك بافت شود.

۶- اگر مصرف نيتروپروسايد به ميزان mg/kg/min۰۱/۰ به مدت ۱۰ دقيقه فشار خون را به ميزان كافي كاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصيه می شود.

نکات قابل توصیه 

– این دارو بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي با استفاده از پمپ انفوزيون مصرف شود,

– براي تهيه محلول نيتروپروسايد، محتوي يك ويال ۵۰ میلی گرم را بايد در محلول دكستروز ۵% حل نموده و سپس آن را با ۲۵۰-۱۰ میلی لیتر محلول دكستروز ۵% براي دستيابي به غلظت مطلوب رقيق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوي محلول دارو بايد به وسيله كاغذ آلومينيومي يا ساير مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود.۳- از اضافه كردن هر گونه ماده ديگر به محلول تزريقي نيتروپروسايد بايد خودداری شود.