نیروهای مورد نیاز:

1- مدیر مالی

2- مدیر مارکتینگ

3- نیرو خدماتی