صادرات در شرکت سینا پیشگام دارو نوین شامل دو بخش زیر می باشد:

۱) صادرات دارویی

۲) صادرات تجهیزات پزشکی