شیاف بیزاکودیل ۱۰ میلی گرم | BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg

يك مسهل محرك برای درمان كوتاه

برای جراحی كولون

مدت يبوست و تخليه ركتوم و كولون

بيزاكوديل به عنوان يك مسهل محرك براي درمان كوتاه مدت يبوست و تخليه ركتوم و كولون قبل از انجام آزمون ها يا جراحی كولون مصرف می شود.

 

تداخل های دارویی 

مصرف بيش از حد اين دارو باعث دفع املاح پتاسيم شده و اثر دارو‌هاي مدر در كاهش غلظت سرمي پتاسيم را افزایش می دهد. مصرف همزمان دارو‌هاي آنتی اسيد و شير با قرص‌ های بيزاكوديل ممكن است باعث حل شدن سريع روكش قرص‌ ها و در نتيجه بروز تحريك معده يا دوازدهه شود.

نکات قابل توصیه 

۱-از جويدن يا خردكردن قرص‌ هاي بيزاكوديل يا از مصرف آن با دارو‌هاي آنتی اسيد باید خودداری گردد.

۲-در صورت وجود آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير دارو‌ها، از مصرف اين دارو باید خودداري گردد.

۳-مصرف بلندمدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گردد.

۴-احتمال بروز بثورات جلدی و كرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود دارد.