ریمسو محلول پرنترال ۵۰ درصد ۵۰ میلی گرم | RIMSO

ساخت کشور کانادا

از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمود

درمان علامتی سيستيت بينابينی

اين دارو برای درمان علامتی سيستيت بينابيني مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

در طول درمان انجام آزمايشات چشم پزشکي و بررسی عملکرد کبد و کلیه هر ۶ ماه يک بار توصیه می شود.

۲-از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمایید.

عوارض جانبی 

۱-در طول درمان انجام آزمايشات چشم پزشکی و بررسی عملکرد کبد و کلیه هر ۶ ماه يک بار توصیه می شود.

۲-از تزريق وريدی، عضلانی يا مصرف موضعی اين دارو بايد خودداری نمود.

 

نکات قابل توصیه 

۱-از جويدن يا خردكردن قرص‌ هاي بيزاكوديل يا از مصرف آن با دارو‌هاي آنتی اسيد باید خودداری گردد.

۲-در صورت وجود آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير دارو‌ها، از مصرف اين دارو باید خودداري گردد.

۳-مصرف بلندمدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گردد.

۴-احتمال بروز بثورات جلدی و كرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود دارد.