درمان اريترولوسمی، لوسمی حاد لنفوبلاستيك

درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غيرهوچكينی

ساخت کشور هند

دانوروبیسین |DAUNEON

دانوروبيسين در درمان اريترولوسمی، لوسمی حاد لنفوبلاستيك، لوسمی حاد ميلوسيتيك، درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غيرهوچكينی، ساركوم اوينگ، تومور ويلمز و لوسمی مزمن ميلوسيتيك مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

با آلوپورينول، كولشي سين، سيكلو فسفاميد، دوكسوروبيسين و دارو‌های سمی براي كبد تداخل دارد.

عوارض جانبی 

در صورت وجود بيماری قلبی و يا انفيلتراسيون سلول تومور مغز استخوان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.