دانوروبیسین | DAUNEON

درمان اريترولوسمی، لوسمی حاد لنفوبلاستيك

ساخت کشور هند

درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غيرهوچكينی

دانوروبيسين در درمان اريترولوسمی، لوسمی حاد لنفوبلاستيك، لوسمی حاد ميلوسيتيك، درمان نوروبلاستوما، لنفوم های غيرهوچكينی، ساركوم اوينگ، تومور ويلمز و لوسمی مزمن ميلوسيتيك مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

با آلوپورينول، كولشي سين، سيكلو فسفاميد، دوكسوروبيسين و دارو‌های سمی براي كبد تداخل دارد.

عوارض جانبی 

در صورت وجود بيماری قلبی و يا انفيلتراسيون سلول تومور مغز استخوان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.