ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارو های سینا پیشگام دارو نوین ADR

  • MM slash DD slash YYYY
  • Please enter a number from 1 to 150.
  • Please enter a number from 1 to 400.
  • نام داروشکل و قدرت دارویی*مصرف روزانهراه مصرفمورد مصرفشروع مصرفپایان مصرفکارخانه سازندهشماره سری ساخت 
  • نام داروشکل و قدرت دارویی*مصرف روزانهراه مصرفمورد مصرفشروع مصرفپایان مصرفکارخانه سازندهشماره سری ساخت 

*منظور از قدرت دارویی، میزان ماده موثره دارویی در شکل دارویی مصرف شده می باشد. (به عنوان مثال آمپول 50 میلی گرم و …)