تحقیق و توسعه سینا پیشگام دارو نوین

تحقیق و توسعه در سینا پیشگام دارو نوین

واحد تحقیق و توسعه شرکت سینا پیشگام دارو نوین به عنوان یکی از ارکان اصلی و استراتژیک شرکت در جهت ارتباط رضایت مشتریان و با تمرکز بر رفع نیازهای آنها در جهت توسعه سبد محصولات و ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصولات ، با حفظ ارزش های سازمانی شرکت که مبنی بر خلاقیت و نوآوری ، حفظ محیط زیست، اعتقاد به کار گروهی و مشتری مداری و با بهره گیری از امکانات و دانش متخصصان از امکانات تولیدی ، استانداردهای بین المللی و بهره گیری از هم افزایی درون و برون واحدی شرکت می کوشد تا با فرمولاسینهای جدید دارویی، باعث افزایش رضایتمندی ذینفعان گردد. تمام مراحل پیشبرد یک فرمولاسیون دارویی، از مرحله پیش فرمولاسیون تا تولید بچ آزمایشی و صنعتی و معتبر سازی روش های ساخت که در نهایت به تدوین پرونده دارویی CTD و همچنین پرسشنامه جهت مکمل های تغذیه ای منجر می شود، در داخل شرکت انجام می گیرد.

عمده وظایف بخش تحقیقات در سینا پیشگام دارو نوین

تبدیل شرکت به شرکت دانش بنیان در جهت فناوری های نوین

-بررسی بازار کشورهای پیشرفته صنعتی، یافته های جدید داروئی و پیشنهاد به سازمان غذا و دارو جهت ورود مولکول جدید (IDL)، پس از تائید در کمیته تحقیقات.

-توسعه و طراحی فرمولاسیون :در این واحد با استفاده از دانش و تجربه و با به کارگیری آخرین نسخه از منابع دارویی. اشکال دارویی مناسب ، بررسی ساختار و خصوصیات مواد موثره دارویی و مواد جانبی و انجام سایر موارد مرتبط تا تائید و تصویب فرمولاسیون بهینه ادامه می یابد.

-تولید اولین بچ صنعتی محصـولات جدیـد: پس از انجام آزمایشات پایداری روی نمونه های آزمایشی اولین بچ صنعتی از محصـول جدید، با همکـاری و نظارت واحد تحقیقات در واحـد تولیدی مربوط ساخته می شود. در صورت بروز هر نوع مشکل ناشی از افزایش مقیـاس تولیدی، واحد تحقیقات اقداماتی که مطابق استـانداردهای بین المللی مجاز(SUPAC) می باشد برای حـل مشکـل انجـام می دهد. در این مرحله انجام آزمایشات کنترلی نیز به عهده بخش تحقیقات می باشد. بدین ترتیب روش ساخت محصول جدید طی ساخت سه بچ صنعتی جهت تداوم تولید به واحد تولید و کنترل کیفیت تحویل داده می شود.

-اصلاح و ارتقاء کیفی محصولات: در صورت بروز مشکل در تولید هر یک از محصولات جـاری شرکت، موضـوع جهت رفع به واحـد تحقیقات ارجـاع داده می شود . واحد تحقیقات در راستای تحقق استراتژی شرکت مبنی بر بهبود مستمر کیفیت و بکارگیری تکنولوژی های جدید در تولید محصولات جاری همواره رفع مشکلات در خطوط تولیدی (کاهش هزینه های تولیدی با اصلاح فرمولاسیون) را در دستور کار خود دارد.

-بخش مستند سازی: تمامی مستندات علمی و عملی مرتبط با فرمولاسیون بهینه سازی شده و یا فرمول جدید که در CTD های دارویی مورد استفاده قرار می گیرد و تدوین پرسشنامه جهت مکمل های تغذیه ای در این بخش گردآوری می گردد.