بیوکوریل | BIOCORYL

ساخت کشور اسپانیا

درمان آريتمی بطنی

ویژه پس از انفاركتوس قلبي و تاكی كاردی دهليزی

پروكائين آميد در درمان آريتمی بطنی، به  ویژه پس از انفاركتوس قلبي و تاكی كاردی دهليزی مصرف می شود.

تداخل های دارویی 

صرف همزمان داروهاي كاهنده فشار خون با پروكائين آميد ممكن است سبب تجمع اثر كاهنده فشار خون هر دو دارو شود. پروكائين آميد ممكن است اثر دارو های ضد مياستنی را روي عضلات اسكلتی خنثی نمايد. مصرف همزمان پروكائين آميد با دارو های مسدود كننده عصبی عضلانی، ممكن است موجب طولانی شدن يا تشديد اثر اين دارو‌ ها شود.

عوارض جانبی 

در صورت وجود بلوك دهليزی بطنی، انسداد شاخه ای از دسته هيس، مسموميت با ديژيتال، نارسايی احتقانی قلب، سابقه لوپوس اريتماتوز، عیب کار كليه، مياستنی گراو و تاكي كاردي بطنی با احتياط فراوان مصرف شود.

تزريق وريدی بايد صرفا برای بيماران بستري در بيمارستان صورت گیرد. طی تزیرق وریدی کنترل فشار خون بيمار به دقت و به طور مداوم انجام شود.

سرعت تزريق وريدی اين دارو، نبايد از mg/min50 تجاوز كند.

پيگيری وضعيت عملكرد قلب در فواصل منظم در طول درمان خوراكي و همزمان با درمان تزريقی ضروری است. در صورت كاهش بيش از حد فشار خون يا پهن شدن باند QRS و بروز علائم انسداد قلبی، مصرف دارو بايد قطع شود.

نکات قابل توصیه 

مصرف اين دارو از راه عضلانی، فقط در مواردی كه امكان تزريق وريدی وجود ندارد، انجام شود.

احتمال بروز سر گيجه با مصرف مقادير زياد (به ویژه در سالخوردگان) وجود دارد.