مشاوره تلفنی سینا پیشگام

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات دارویی می توانید با مسئول فنی شرکت سینا پیشگام سرکار خانم دکتر رکن آبادی تماس بگیرید.

021-88630175-6 داخلی 144

Regulatoryaffairs@sinapishgamdarou.com

شنبه – چهارشنبه 10:00 – 12:00

مشاوره تلفنی دارویی