نیروهای مورد نیاز:

1- كارشناس بازرگانی خارجی آقا، مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به حسابداری.

2- كارشناس دیجیتال ماركتینگ جنسیت خانم و آقا.

3- نماینده علمی.